#nowelizcjiaKonstytucji

To Konstytucja Suwerena.

Przedstawiony projekt Konstytucja 2020 jest odpowiedzią nie tylko na liczne niedostatki Konstytucji kwietniowej, ale przede wszystkim na praktyki łamania jej norm, szczególnie gdy mają one miejsce w kręgach władzy wszystkich szczebli jej hierarchii, gdzie nawet ich ujawnienie nie spotyka się z należytą reakcją odpowiednich organów państwa. 

Jest skierowana do wszystkich środowisk społecznych i do każdego Polaka z osobna w myśl słów F. Dürrenmatta: „Co wszystkich dotyczy, tylko wszyscy mogą rozwiązać” jako zaproszenie do wzięcia czynnego udziału w jego krytycznej ocenie, zaproponowaniu poprawek i uzupełnień oraz w jego upowszechnieniu.

Tej inicjatywie przyświeca cel nadrzędny: przyjęcie projektu zmiany konstytucji za ważny symbol pożądanych zmian państwowych i społecznych,  dla których wprowadzone pomysły i idee uwalniają moce zdolne je urzeczywistnić. Najlepsze nawet ustawy nie są zdolne zapewnić naprawy Rzeczpospolitej. Niezbędne  są jeszcze  dwa elementy: rzetelna i głęboka wiedza o przyczynach dotychczasowych błędów i niepowodzeń oraz realistyczny program ich naprawy. Dlatego Czytelnika proszę o dodatkowe zapoznanie się na stronie z tekstem Korzenie powszechnego zła. Jak się od nich uwolnić?

Obecnie Konstytucję Suwerena tworzą łącznie teksty: Konstytucja 2020, Wstęp, Prawo naturalne, Słownik konstytucyjny oraz Korzenie powszechnego zła nadające projektowi dynamiczny i perspektywiczny charakter.

Jakie cele sobie stawiamy?

Główny motyw to powstały spontanicznie naturalny i zdecydowany sprzeciw wobec patologii narastającej we wszelkich jej przejawach praktycznie na każdym poziomie organizacji struktury państwowej i gospodarczej. To paląca potrzeba zatrzymania zjawiska alienacji i wynaturzania się władzy oraz stworzenia warunków, w tym przymusu prawnego, do ich powstrzymania .

Dostrzegamy groźny deficyt, niezbędnych dla pomyślnego życia społecznego i państwowego, czynnych postaw ludzkich, które powinny odznaczać się odpowiednim poziomem etyczno- moralnym i orientacją na zbudowanie wspólnoty ludzkiej trwale nimi się nimi legitymizującej. Jako platformę ideową, na której mają one być rozwijane przyjęliśmy uniwersalne wartości zawarte przede wszystkim w prawie naturalnym niezależnie od ich źródła. Do takich wartości należą poszanowanie przyrodzonej godności człowieka i ludzkiej pracy, wolność, prawda, sprawiedliwość i wynikające z nich prawo do życia – do życia w zdrowiu i szczęściu. Oczywiście powołanie się na nie w ustawie zasadniczej jeszcze niczego nie zapewnia, jednak wartości i zasady prawa naturalnego stały się fundamentem szeregu pozytywnych przepisów prawnych i sankcji za ich nieprzestrzeganie z podkreśleniem, że zostaną one uszczegółowione w ustawach, w których jest miejsce na wprowadzenie konkretnych motywacyjnych mechanizmów regulacyjnych.

Zgodnie z wcześniejszym wskazaniem adresata, celem wykraczającym poza sam projekt, jest zachęcenie jak najszerszego kręgu odbiorców do potraktowania go jako próby wyrazistego opisu aktualnej rzeczywistości i wskazania zadań i działań, które trzeba uruchomić dla otwarcia naszych umysłów i serc na rozwijanie postaw obywatelskich wiodących ku czynnemu uczestnictwu w życiu społecznym i państwowym poprzez odnalezienie w nim swojej własnej, osobistej roli i odpowiedzialności za ostateczne ich rezultaty.

Nadrzędną rolą projektu jest więc wzbudzenie gotowości do wzmocnienia sfery etyczno-moralnej jako podstawy własnej i wspólnotowej aktywności życiowej.