Uchwała 02/2021

utworzone przez | wrz. 27, 2021 | Uchwała

Uchwała nr 2/2021
Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „WIR Masz Głos”
z dnia 14.05.2021 r.Na podstawie §10 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia „WIR Masz Głos”, niżej podpisani Członkowie Zarządu Krajowego Stowarzyszenia uchwalają, co następuje:

§1
Przyjmuje się , że głównym mailem Stowarzyszenia Wir Masz Głos jest: kontakt@wirmaszglos.pl a
stroną internetową adres : www.wirmaszglos.pl .

§2
Ustala się następujące warunki obowiązującej w komunikacji  Członków  w formie elektronicznej:

  1. dokumenty nie objęte legitymowaniem się osobistym  mogą być wysłane za pośrednictwem adresu e-mail, na adres elektroniczny Stowarzyszenia: kontakt@wirmaszglos.pl ;
  2. w przypadku wysłania dokumentów pkt.1  w powyższy sposób, wszelka dalsza korespondencja z Kandydatem na członka Stowarzyszenia, a w przypadku przyjęcia w poczet członków – z Członkiem Stowarzyszenia, jak również wzajemne składanie oświadczeń woli, będzie dokonywane przy wykorzystaniu adresu e-mail kontakt@wirmaszglos , z którego zostały wysłane/odebrane  chyba że Kandydat na członka/Członek Stowarzyszenia wskażą Zarządowi inny adres e-mail do korespondencji;
  3. uznaje się, że wszelkie oświadczenia złożone w sposób wskazany w pkt 2) powyżej będą uznawane za doręczone w dniu otrzymania informacji zwrotnej ze wskazanego w ust. 1 lub ust. 2 adresu e-mail adresata, potwierdzającej  otrzymanie wiadomości;
  4. Zarząd Krajowy Stowarzyszenia oraz Kandydat na członka Stowarzyszenia/Członek Stowarzyszenia są zobowiązani do potwierdzania otrzymania wiadomości e-mail w terminie 2 dni  od chwili jej wyświetlenia w programie pocztowym;
  5. brak potwierdzenia otrzymania wiadomości e-mail będzie równoznaczny z dojściem do adresata oświadczenia zawartego w wysłanej wiadomości, ze skutkiem w 3 dniu roboczym licząc od daty wysłania korespondencji.


§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z poważaniem:
Zarząd Krajowy

Więcej materiałów do przeczytania

Uchwała nr p14/2021

PROPONOWANA Uchwała nr p14/2021 o wyborze Krajowej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ,,Wir Masz Głos”  z dnia 17.10.2021  Na podstawie §18, pkt. 2 oraz §24, ust. 1, lit. d ) Statutu Stowarzyszenia „WIR Masz Głos” Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, w...

Uchwała nr p13/2021

PROPONOWANA  Uchwała nr p13/2021 w sprawie odwołania Członków Zwyczajnych z dnia 17.10.2021 Na podstawie §18, pkt. 3 oraz §24, ust. 1, lit. d) Statutu Stowarzyszenia „WIR Masz Głos” Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, w wyborach przeprowadzonych w dniu 17...

Uchwała nr p11/2021

PROPOZYCJA  Uchwała nr p11/2021 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wir Masz Głos  z dnia 17.10.2021   Na podstawie §8 ust. 6 Statutu Stowarzyszenia „WIR Masz Głos”, Walne Zebranie Członków uchwala, co następuje:   1 Zatwierdza się i przyjmuje, możliwość...