Uchwała WZ nr 1/2021

utworzone przez | paź 19, 2021 | Uchwała

Uchwała nr 1/2021

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wir Masz Głos 

z dnia 17.10.2021

 

Na podstawie §8 ust. 6 Statutu Stowarzyszenia „WIR Masz Głos”, Walne Zebranie Członków uchwala, co następuje:

 

  • 1

Zatwierdza się i przyjmuje, możliwość przeprowadzenia głosowań hybrydowych (stacjonarnych + zdalnych) na Walnym Zebraniu Członków w drodze elektronicznej, za pośrednictwem narzędzi architektonicznych IT dot. środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (udział zdalny). 

 

Ustala się następujące warunki obowiązującej  komunikacji zdalnej Członków Stowarzyszenia Wir Masz Głos  w formie elektronicznej:

  1. Udział zdalny Członka na Walnym Zebraniu , o którym mowa w §8, ust 6 Statutu Stowarzyszenia odbędzie się za pośrednictwem dedykowanej w tym celu platformy informatycznej. Platforma informatyczna umożliwia komunikacje , o której mowa w ust.6 Statutu Stowarzyszenia Wir Masz Głos.
  2. Uczestnicy korzystający z możliwości udziału w Walnym Zebraniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ponoszą wszelkie ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności odbioru transmisji, realizowania komunikacji w czasie rzeczywistym lub wykonywania prawa głosu podczas obrad Walnego Zebrania powstałych na skutek awarii lub zakłóceń transmisji w wykorzystywanych łączach.
  3. Członkowie chcący uczestniczyć w  Walnym Zebraniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zobowiązani są zgłosić organizatorom taki zamiar, zgodnie z wymogami technicznymi .
  4. W dniu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zebrania, Członkowie  będą mieli możliwość przetestowania poprawności funkcjonowania platformy informatycznej dedykowanej do udziału w Walnym Zebraniu zdalnie jak również kompatybilności tej platformy z używanym przez siebie w tym celu sprzętem komputerowym/telefonicznym oprogramowaniem tego sprzętu oraz łącza internetowego, z którego będą korzystać w trakcie obrad Walnego Zebrania oraz zapoznać się z zasadami funkcjonowania platformy. Członek będzie miał w trakcie przeprowadzanych testów zapewnione wsparcie techniczne w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów w trakcie testowania. 
  5. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących użycia lub działania platformy w trakcie trwania obrad Walnego Zebrania będzie mógł skorzystać z telefonicznego wsparcia technicznego dostępnego na 30 min przed rozpoczęciem Walnego Zebrania i działającego do chwili zakończenia obrad lub też zgłosić te problemy drogą korespondencyjną na adres Stowarzyszenia : kontakt@wirmaszglos.pl
  6. Wszelkie ryzyka związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w Walnym Zebraniu zdalnie, komunikowania się z Walnym Zebraniu oraz głosowania w trakcie jego obrad związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym udostępnieniem innym osobom własnej tożsamości cyfrowej -Stowarzyszenie Wir Masz Głos  nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
  7. Komunikacja z Walnym Zebraniem  za pośrednictwem sytemu umożliwiającego udział w Walnym Zebraniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jak również poprzez adres email Stowarzyszenia musi być prowadzona wyłącznie w języku polskim.
  8. Członek Stowarzyszenia Wir Masz Głos, w przypadku korzystania ze wszystkich możliwości uczestniczenia w Walnym Zebraniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ma takie same prawa do zabierania głosu, zgłaszania wniosków, głosowania i zgłaszania sprzeciwów do podjętych uchwał jak Członek będący fizycznie obecny na sali obrad Walnego Zebrania.
  9. Członków Stowarzyszenia uczestniczących w Walnym Zebraniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obowiązują takie same zasady procedowania punktów porządku obrad Walnego Zebrania jak Członków Stowarzyszenia  będących fizycznie obecnych na sali obrad Walnego Zebrania.
  10. Wszelkie kwestie formalne, organizacyjne, techniczne jak również sporne zaistniałe w trakcie trwania obrad Walnego Zebrania i udziału w nim Członków Stowarzyszenia zdalnie, związane z taką formą uczestniczenia w obradach, rozstrzyga Przewodniczący Walnego Zebrania i jego decyzje w tym zakresie są wiążące.
  11. W sprawach nieuregulowanych będą miały zastosowanie zapisy Regulaminu obrad Walnego Zebrania, Statutu Stowarzyszenia oraz ogólnie obowiązujące przepisy prawa dot. Stowarzyszeń.
  12. W celu uczestniczenia w Walnym Zebraniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej należy dysponować: 
  1. synchronicznym łączem do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 4 Mbps (stała przepustowość w czasie korzystania z platformy) – rekomendowana jest przepustowość wyższa. 
  2. jednostką komputerową aktualną technologicznie z możliwością odtwarzania dźwięku i odbioru obrazu, pracującą pod kontrolą systemu operacyjnego Windows lub OS z zainstalowaną jedną z przeglądarek: FireFox (wersja 60 i nowsza), Chrome (wersja 70 i nowsza) lub Safari (wersja12 i nowsza). Wszystkie wymienione przeglądarki są bezpłatnie udostępnione do pobrania w publicznej sieci Internet. Wymagana jest również wtyczka Adobe Flash Player (wersja 27 lub nowsza) również udostępniona do bezpłatnego pobrania ze strony producenta tego oprogramowania. Dodatkowo musi być uruchomiona w danej przeglądarce obsługa skryptów JavaScript i protokołu SSL 3.0 (są to ustawienia standardowe przeglądarek).
  1. Mniejsza przepustowość łącza internetowego oraz starsze wersje przeglądarek mogą powodować utrudnienia lub uniemożliwiać komunikację z salą obrad Walnego Zebrania, opóźniać przekaz lub uniemożliwić oddanie głosów.
  2. W czasie korzystania z platformy sugerowane jest niekorzystanie przez użytkownika z innych aplikacji w sposób znaczący obciążających komputer/telefon i łącze komunikacyjne wykorzystywane przez platformę.
  • 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Więcej materiałów do przeczytania

Uchwała WZ 3/2021

Uchwała nr 3/ 2021 o wyborze Krajowej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ,,Wir Masz Głos”  z dnia 17.10.2021  Na podstawie §18, pkt. 3 oraz §24, ust. 1, lit. d) Statutu Stowarzyszenia „WIR Masz Głos” Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, w wyborach...

Uchwała WZ 2/2021

proponowana Uchwała nr 2/2021 o wyborze Zarządu Krajowego  Stowarzyszenia ,,Wir Masz Głos”  z dnia 17.10.2021  Na podstawie §18, pkt. 2 oraz §24, ust. 1, lit. d ) Statutu Stowarzyszenia „WIR Masz Głos” Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, w wyborach...

Uchwała nr p14/2021

PROPONOWANA Uchwała nr p14/2021 o wyborze Krajowej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ,,Wir Masz Głos”  z dnia 17.10.2021  Na podstawie §18, pkt. 2 oraz §24, ust. 1, lit. d ) Statutu Stowarzyszenia „WIR Masz Głos” Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, w...