Ustawa 04/2021

utworzone przez | wrz. 27, 2021 | Uchwała

Uchwała nr 4/2021
Zarządu Stowarzyszenia „WIR Masz Głos”
z dnia 01.06.2021r.Na postawie §25 lit. h ) Statutu Stowarzyszenia „WIR Masz Głos”, niżej podpisani Członkowie Zarządu Krajowego Stowarzyszenia uchwalają, co następuje:

§1
1. Ustala się wysokość wpisowego przy ubieganiu się o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia w wysokości 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych), z zastrzeżeniem dyspozycji §3 poniżej.
2. Wpisowe jest płatne przelewem, na konto bankowe Stowarzyszenia w mBank nr 63 1140 2004 0000 3702 8127 7352 w terminie 7 dni od daty złożenia deklaracji członkowskiej.

§2
1. Ustala się wysokość miesięcznej składki członkowskiej w Stowarzyszeniu w wysokości 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych).
2. Składka za dany miesiąc kalendarzowy jest płatna przelewem, na konto bankowe Stowarzyszenia w mBank nr 63 1140 2004 0000 3702 8127 7352 do ostatniego dnia tego miesiąca włącznie.

§3
W przypadku przyjęcia kandydata na członka zwyczajnego Stowarzyszenia, które stosownie do dyspozycji §10 ust. 6 Statutu Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały Zarządu Krajowego, wpisowe jest przeznaczone na poczet składki należnej za miesiąc, w którym nastąpiło przyjęcie kandydata na członka zwyczajnego Stowarzyszenia, nawet jeżeli uchwała o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia nastąpi w ostatnim dniu kalendarzowym danego miesiąca.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z poważaniem:
Zarząd Krajowy

Więcej materiałów do przeczytania

Uchwała nr p14/2021

PROPONOWANA Uchwała nr p14/2021 o wyborze Krajowej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ,,Wir Masz Głos”  z dnia 17.10.2021  Na podstawie §18, pkt. 2 oraz §24, ust. 1, lit. d ) Statutu Stowarzyszenia „WIR Masz Głos” Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, w...

Uchwała nr p13/2021

PROPONOWANA  Uchwała nr p13/2021 w sprawie odwołania Członków Zwyczajnych z dnia 17.10.2021 Na podstawie §18, pkt. 3 oraz §24, ust. 1, lit. d) Statutu Stowarzyszenia „WIR Masz Głos” Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, w wyborach przeprowadzonych w dniu 17...

Uchwała nr p11/2021

PROPOZYCJA  Uchwała nr p11/2021 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wir Masz Głos  z dnia 17.10.2021   Na podstawie §8 ust. 6 Statutu Stowarzyszenia „WIR Masz Głos”, Walne Zebranie Członków uchwala, co następuje:   1 Zatwierdza się i przyjmuje, możliwość...